Skip to content Skip to footer

Нискоемисионни зони

Автомобили

С решение на Столичния общински съвет в края на 2022г. се прие наредба за въвеждане на Ниско емисионни зони за автомобили на територията на Столична община. Зоните обхващат централната градска част, където ще бъде забранено влизането на автомобили, които не отговарят на определени екологични показатели.

Малък ринг: от 01.12.2023 
Голям ринг: от 01.12.2025  

КАКВО Е НЕЗ?

Нискоемисонните зони (НЕЗ) са зони в градовете, където достъпът на превозни средства, които не отговарят на определени екологични показатели е ограничен или регулиран с цел подобряване на качеството на въздуха. Въведените нискоемисионни зони към 2022г. в Европа са 320, а до 2025г. се очаква броят ми да достигне 507.

Зоните с ниски емисии често са най-ефективната мярка, която градовете могат да предприемат за подобряване на качеството на въздуха, тъй като чрез въвеждането им се  намаляват емисиите на фини прахови частици (ФПЧ2,5, ФПЧ10), азотен диоксид (NO2) и (индиректно) на озон (О3). Именно това са трите основни замърсители на въздуха, които предизвикват безпокойство в цял свят.

Фините прахови частици са известни още като PM10 (прахови частици с диаметър под 10 микрометра) или PM2.5 (прахови частици с диаметър по-малък от 2.5 микрометра). Микрометърът (μm) е милионна част от метъра. За сравнение, човешкият косъм е с диаметър около 70 µm. Тези фини частици навлизат в тялото ни и биха могли да причинят редица увреждания на човешкия организъм.
Емисиите от превозни средства се класифицират в Европа по „Евро стандарти“. Европейският съюз приема регламент за еко стандартизация, който касае всички автомобили, произведени след 1992г. Това означава, че в зависимост от годината на производство превозното средство трябва да отговаря на определен евро стандарт за емисиите, които отделя.

МАЛЪК РИНГ:

Голям ринг:

Често задавани въпроси:

an-empty-road-in-the-city-2022-11-08-00-04-34-utc

От 1 декември 2023г. до 28 февруари 2024г. в широкия център на София, обособен като „малък ринг“, се забранява влизането на автомобили от първа екологична група.

Еко групата на автомобила се определя при преминаване на годишен технически преглед и се удостоверява със съответния стикер.

Забраната не важи за превозни средства, собственост на: 

• хора, с адресна регистрация в конкретните зони;

• хора със специални потребности и увреждания;

Съответните превозни средства могат да бъдат изключени от забраната, след регистрация в Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Автомобилите с монтирани газови уредби са фабрично с бензинови двигатели, така че за тях важат всички ограничения, произтичащи от наредбата за въвеждане на НЕЗ.

Лица, извършили нарушение на наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на
територията на Столична община се наказват
съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистотата на атмосферния въздух или от 50 лв. до 500 лв. за първо нарушение. При повторно нарушение, глобата се налага в двоен размер.